Faskiner for nedsivning af tagvand

Ved de kraftige skybrud landet har oplevet indenfor de sidste 10 år, belastes det offentlige kloaksystem med meget ekstra regnvand der ledes til rensningsanlæg. Det koster samfundet mange ressourser og energi at rense dette regnvand. Derfor er det en god ide at etablere en faskine i haven der opsamler regnvand fra husets tag og derved aflaster kloaksystemet. Faskinen lader det opsamlede regnvand langsomt sive ud gennem dens sider og bund og ned i jorden til grundvandet.

Regnvandssikring og faskine for tagvand:

Udførelse af faskine
kr 43.000,- inkl. moms

Prisen indeholder følgende:
– Etablering af faskine for tagvand fra et 150 m2 enfamiliehus
– Etablering af 2 nye sandfangsbrønde
– Etablering af faskine i græsplæne
– Tilkobling af tagnedløb til faskine.
– Frakobling af 2 tagnedløb til eksisterende kloak
– Reetablering af græs.

Hvad skal der til for at etablere en faskine:

– Inden etablering af faskinen skal der indhentes en tilladelse fra kommunen Der må ikke ledes andet vand end regnvand til faskinen
– Størrelse, placering og udførelse af faskinen skal overholde lovmæssige krav
– Jordbunden skal være egnet til nedsivning

Som grundejer må du gerne selv udføre arbejdet med faskinen og de tilhørende rørarbejder, dog med undtagelse af til- og frakobling til det eksisterende kloaksystem. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det er således grundejeres fulde ansvar, at få tilladelse fra kommunen til at etablere en faskine samt at faskinen udføres efter gældende regler.

 

Hvis du ønsker at etablere en faskine eller på anden vis vil håndtere dit regnvand på egen matrikel, og i den forbindelse ønsker at søge delvis refusion af tilslutningsbidrag, skal du kontakte HOFOR.

En forudsætning for tilbagebetaling er, at der er indhentet, nedsivningstilladelse fra din kommune. Kontakt din kommune, og hør om mulighederne.

Tilskud:

En faskine fungerer normalt uden problemer, hvis den er anlagt rigtigt og vedligeholdes.

Følgende skal iagttages for at faskinen fungerer optimalt:
– Tagfalder og tagrender skal holdes rene for blade og andet snavs så det ikke føres til faskinen
– Faskines sandfangsbrønd skal tømmes for blade og snavs mindst en gang om året og efterses for revner og skader

Undersøgelse af jordbund

Bioblokke til faskine

Tildækning af faskine.